Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Współpraca z plikami
Współpraca z plikami
Samogłoski Drukuj Email
Wpisał: Robert Stasiak   
28.11.2007.
program Samogloski;

{
Funkcja sprawdzajaca czy podany znak to samogloska
Obsluguje duze i male litery
}
function CzySamogloska( znak : Char ) : Boolean;
type
Litery = set of Char;
const
Samogloski: Litery = ['A','E','I','O','U','Y', 'a','e','i','o','u','y'];
begin
if znak in Samogloski then CzySamogloska := true
else CzySamogloska := false;
end;

{--- Glowny program ---}
var
plik : Text;
znak : Char;
iloscSamoglosek : Integer;
nazwaPliku : String;
begin
Writeln('Program obliczajacy ilosc samoglosek w pliku.');
Writeln;
Write('Podaj nazwe pliku: ');
Readln( nazwaPliku );

{ Otwarcie pliku do odczytu }
Assign( plik, nazwaPliku );
{$I-}Reset( plik );{$I+}
{ Wylaczenie 'I-' spowoduje, ze ustawiona zostanie wartosc
zmiennej IOResult na 0 jesli plik zostanie otwarty }

{ Sprawdzamy czy plik zostal otwarty }
if IOResult=0 then
begin
{ Petla obliczaja ilosc samoglosek }
iloscSamoglosek := 0;
while not Eof( plik ) do
begin
{ Wczytaj znak }
Read( plik, znak );
{ Jesli to samogloska to zwieksz licznik }
if CzySamogloska(znak)
then Inc( iloscSamoglosek );
end;
Close( plik );

{ Pokaz wynik }
Writeln;
Writeln( 'Ilosc samoglosek w pliku: ', iloscSamoglosek );
end
else
Writeln('Blad: Plik nie moze zostac otwarty!');

Writeln;
Writeln('Nacisnij ENTER aby zakonczyc program...');
Readln;
end.
Zmieniony ( 02.12.2007. )