Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Osiągnięcia arrow Kilka słów o szkole
Kilka słów o szkole Drukuj Email
Wpisał: Robert Stasiak   

Zespół Szkół w Żychlinie ma wielkie tradycje w nauczaniu przedmiotów zawodowych z branży elektrycznej, mechanicznej i elektronicznej. Szkoła powstała tuż po II wojnie światowej, na początku jako szkoła przy zakładach maszyn elektrycznych i transformatorów EMIT w Żychlinie, kształcąc kadry naukowe i pracowników dla ww. zakładów.

Wielu absolwentów szkoły zostało pracownikami naukowymi technicznych uczelni wyższych, przede wszystkim Politechniki Łódzkiej. Uczniowie zespołu szkół wielokrotnie zajmowali i zajmują czołowe miejsca w wojewódzkich konkurach prac dyplomowych, często kwalifikują się do różnych etapów konkursów i olimpiad technicznych.

Reforma oświaty spowodowała, że w 2002 r. szkoła przekształciła się w zespół, w którym obok tradycyjnych klas technicznych zaczęły funkcjonować nowe klasy liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego. Transformacja ta nie ograniczyła się wyłącznie do wprowadzenia nowych typów szkół, ale łączyła się ze stworzeniem nowych celów procesu dydaktycznego. U podstaw wypracowanej przez szkołę oferty edukacyjnej leży założenie konieczności rozwoju wszystkich sfer osobowości młodego człowieka. W zgodzie z  celem nadrzędnym zapewniamy stworzenie możliwości rozwoju m.in. następujących umiejętności:

 umiejętności i zdolności rozumowego, a nie tylko pamięciowego opanowania poznanych treści oraz dostrzegania i wykorzystywania łączących je zależności i związków;
 umiejętności i zdolności myślenia syntetycznego, analitycznego, jak również selektywnego wyboru informacji i integralnego pojmowania wiadomości przedmiotowych w procesie poznawania i rozumienia świata;
 umiejętności organizowania warsztatu pracy ucznia, w tym planowania i oceniania efektów własnej pracy, sprawnego posługiwania się technologią informacyjną i źródłem rzeczowym;
 umiejętności efektywnego i poprawnego porozumiewania się w różnych sytuacjach komunikacyjnych, dyskusji, prezentacji;
 umiejętności pracy w zespole i grupie, w tym podejmowania decyzji przy zachowaniu ogólnie przyjętych zasad, a przede wszystkim twórczego rozwiązywania problemów;
 umiejętności praktycznego wykorzystania zdobywanych informacji, doskonalenia sfery postrzegania, wyobraźni, kojarzenia, wnioskowania i rozwijania dociekliwości poznawczej.

Jesteśmy szkołą zapewniającą dobrze zorganizowane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez aktywną, dobrze przygotowaną kadrę, doskonalącą się i wzbogacającą warsztat pracy, stosującą aktywizujące metody nauczania, otwartą na innowacje pedagogiczne i zmiany na rynku pracy.

 
« poprzedni artykuł